Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” darbinieki atklātā vēstulē aicina atcelt lēmumu par kapitālsabiedrību reorganizāciju

Bauskas novada uzņēmuma SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 44 darbinieki otrdien, 7. martā, nosūtījuši parakstītu atklātu vēstuli Bauskas novada domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram, deputātiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts kontrolei un laikrakstam “Bauskas Dzīve”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uzņēmumā informēja, ka vēstuli būtu parakstījuši visi 59 strādājošie, taču visi konkrētajā dienā nebija darbā.

Publicējam vēstules saturu:

Steigā un slepenībā, bez konsultēšanās ar iedzīvotājiem 2023. gada 23. februārī tika pieņemts Bauskas novada domes lēmums «Par SIA «Bauskas ūdens», SIA «Bauskas siltums», SIA «Vides serviss», sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība», sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Iecavas siltums», sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Mūsu saimnieks» un sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Kūdrinieks» reorganizācijas procesa uzsākšanu», turpmāk – lēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldību likuma 1. un 2. pants nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, ilgtspējīgu, atklātu un sabiedrībai pieejamu pārvaldi katras pašvaldības administratīvajā teritorija, kā arī līdzsvarotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību un to, ka pašvaldībai ir iedzīvotāju ievēlēta lemējinstitūcija – dome – kura patstāvīgi nodrošina tai tiesību aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs un ir atbildīga par to. 

Par lēmumu uzzinājām no laikraksta «Bauskas Dzīve» un https://bauskasdzive.lv/

Bauskas novada pašvaldība neuzskatīja par vajadzību mūs ne kā SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» darbiniekus, ne Bauskas novada (lecavas un lecavas pagasta) iedzīvotājus, ne kā vēlētājus informēt par šādu lēmumu, kurš skar gan mūsu darba attiecības, gan finansiālo stāvokli, gan pakalpojumu saņemšanas kārtību, jo mēs visi esam Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāji, vēlētāji, nodokļu maksātāji, komunālo pakalpojumu saņēmēji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nav ekonomisku pamatojumu; nav novada Rīcības plānā 2022. – 2028. gadam

Domes sēžu ierakstā ir atsauce uz Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītāja Daiņa Rijkura sniegto lēmuma pamatojumu – «ekonomiskā loģika», termins, kuru pat «Google» neatpazīst. Mūsu ieskatā šāds arguments ir nepietiekams, lai lemtu par sava novada cilvēku likteņiem.

Bauskas novada pašvaldības domes 23.02.2023. pieņemtā lēmumā un lēmumam pievienotajos pielikumos, kā arī citos pašvaldības avotos pieņemtajam lēmumam nav nekādu ekonomisku pamatojumu, nav sagatavoti un pievienoti nekādi finanšu aprēķini, nav sagatavota un pievienota SVID analīze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bauskas novada dome 2022. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 247 (protokols Nr. 8, 19. p.) «Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Bauskas novada attīstības programmas no 2022. līdz 2028. gadam un Vides pārskata apstiprināšanu».

Attīstības stratēģijas Bauskas novada Rīcības plāna 2022. – 2028. gadam sadaļā RV 1.2. «Komunālie pakalpojumi un inženiertīklu komunikācijas» nav ne vārda par šādu reorganizāciju, gluži otrādi ilgtspējīgas attīstības stratēģija (SM 1) paredz veidot labvēlīgu un drošu vidi dzīvei un darbam Pašvaldība nodrošina kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus izglītības, kultūras, sociālās, veselības un saimnieciskajās jomās. Tiek nodrošināti iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši pakalpojumi pilsētu un lauku teritorijās, veidojot vienmērīgi attīstītu pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru visa novadā. Pašvaldība nodrošina kvalitatīvu dzīves vidi, attīstot komunālos pakalpojumus un publisko ārtelpu. Pašvaldība organizē ilgtspējīgu vides apsaimniekošanu, izmanto teritorijā esošās kultūras un dabas vērtības, kā arī veicina degradēto teritoriju sakārtošanu. Pašvaldība veido drošu vidi dzīvošanai un darbam.

Mūsu ieskatā domes 23.02.2023. lēmums ir pretrunā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un rīcības plānā definētajiem mērķiem, īpaši ņemot vērā apstākli, ka Iecava no 2021. gada 1. jūlija ir pilsēta ar 5701 iedzīvotāju (lecavas pagastā un pilsētā kopā dzīvo 8845 iedzīvotāji), kuriem ir nepieciešams pakalpojumu sniedzējs iespējami tuvu dzīves vietai (salīdzinājumam – Bauskas pilsētā faktiski tikpat – 8868). Un ir loģiski, ka Iecavai, kura 81 Latvijas pilsētu vidū pēc iedzīvotāju skaita ir 36 vietā, ir nepieciešami savi komunālo pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lēmumā ir atsauce uz Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas Nr. 2.4.1.-39/2019 atzinumu, kurā ir ieteikums Bauskas novada pašvaldībai: «Lai uzlabotu notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, Bauskas un Vecumnieku novada pašvaldībai veikt notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanas organizēšanai izveidotās institucionālās struktūras ekonomiskuma un efektivitātes izvērtējumu.»

Vēršam uzmanību uz to, ka šis revīzijas atzinums sniegts 2020. gadā Bauskas novada pašvaldībai pirms administratīvi teritoriālās reformas, kura noslēdzās 2021. gada 1. jūlijā. No šī brīža Iecava ir pilsēta Bauskas novada sastāvā ar savu atsevišķu infrastruktūru un vajadzību pēc atsevišķa komunālo pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» finanšu rādītāji ir stabili

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» finanšu rādītāji ir stabili, tā jau kopš 2020. gada strādā ar peļņu (reorganizācijas prezentācijas tabulā tā saskaņā ar Kapitālsabiedrību un audita nodaļas datiem peļņa ir 19,3 tūkstoši). VID ir izveidojis Nodokļu maksātāju reitinga sistēmu, kuras galvenie mērķi ir informēt nodokļu maksātājus par viņa saimniecisko darbību raksturojošo rādītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm un informēt sadarbības partnerus par sava uzņēmuma reputāciju, nodokļu saistību izpildes disciplīnu un saimnieciskās darbības raksturojošo rādītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm.

2019. gada septembrī SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» kopējais novērtējums Valsts ieņēmumu dienesta EDS Nodokļu maksātāju reitinga sistēmā, bija 45% no 100%. Reitinga rādītāji, kuri raksturo grāmatvedības darbu un stilu, 2019. gada septembra sākumā bija šādi:

 • Nodokļu pārskatu iesniegšanas disciplina – 2 balles (no 5 ballēm);
 • VID administrēto maksājumu kopējais parāds – 1 balle (no 5 ballēm);
 • VID administrēto maksājumu kopējā parāda attiecība pret VID administrēto maksājumu iemaksām – 3 balles (no 5 ballēm);
 • VID administrēto maksājumu kopējā parāda izmaiņas – 1 balle (no 5 ballēm).

Laika posmā no 2019. gada septembra līdz 2021. gadam (kad bija pieejams reitings), uzņēmuma kopējais vērtējums strauji uzlabojās, rādītāji – palielinājās par 28%, sasniedzot rādītāju 73% no 100%, un pārējie rādītāji sasniedza sekojošus rezultātus –

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
 • Nodokļu pārskatu iesniegšanas disciplīna – 5 balles (no 5 ballēm);
 • VID administrēto maksājumu kopējais parāds – 5 balles (no 5 ballēm);
 • VID administrēto maksājumu kopējā parāda attiecība pret VID administrēto maksājumu iemaksām – 5 balles (no 5 ballēm);
 • VID administrēto maksājumu kopējā parāda izmaiņas – 5 balles (no 5 ballēm).

Šo rādītāju pozitīvās izmaiņas un maksimālais novērtējums no VID puses, raksturo kapitālsabiedrības vadības un grāmatvedības speciālistu ieguldīto darbu grāmatvedības darba un stila uzlabošanai, kā arī sekmīgai finanšu līdzekļu izlietojuma pārraudzībai un plānošanai.

Uzņēmuma darbības dati par pēdējiem četriem gadiem:

1) 2018. gada uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāts – zaudējumi EUR 147 725,00,

2) 2019. gada uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa EUR 62 582,00;

3) 2020. gada uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa EUR 48 092,00;

4) 2021.gada uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa EUR 19308,00.

Šobrīd informāciju domei sniedzam paši un paskaidrojam, ka pašlaik uzņēmumam ir pozitīvi peļņu nesoši uzņēmuma finanšu rādītāji, kas atkarīgi no pareizas finanšu operāciju atspoguļošanas un kontroles darbības, kas saistīta ar galvenās grāmatvedes darba pieredzi un kompetenci, kas nodrošina precīzu, kvalitatīvu darba izpildi.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ir uzsākusi Bauskas novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Rīcības plāna 2022. – 2028. gadam sadaļā RV 1.2. «Komunālie pakalpojumi un inženiertīklu komunikācijas»  veikt paredzētos uzdevumus (U 1.2.1.) Attīstīt ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru un pakalpojumus – veicināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu skaitu novada apdzīvotajās vietās (pie centralizētās kanalizācijas tiek aicināti pieslēgties Iecavas centra aglomerācijas un Rosmes iedzīvotāji); ir veikta UKT tīklu inventarizācija Iecavas centra notekūdeņu aglomerācija un Zālītes, Dimzukalna ciemu teritorijās un ir izstrādāts attīstības plāns, kurš nosūtīts domei, lai būtu sasniedzami projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārta lecavā plānptie rezultāti. Uzdevumā U 1.2.2. Pilnveidot notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas tiek veikta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijā atbilstoši domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.

Uzdevumā U 1.2.4. Uzlabot dzīvokļu komunālās saimniecības atbalstu tika ieviesta apsaimniekošanas sistēma Winnams un webkabinets, kas atvieglo rādījumu iesniegšanu, tiek strādāts pie sistēmas komunālo pakalpojumu uzskaitē pilnveidošanas. Ieviesta parādu uzskaites un brīdinājuma sistēma Debitori, kas veiksmīgi darbojas un īsā laika posmā ir izdevies atgūt vairākus par bezcerīgiem uzskatītus parādus. Un visas šīs darbības veiktas rīcības plāna 2022. gada beigās un 2023. gada sākumā.

Arī šie rezultāti apliecina SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pašpietiekamību un labo attīstības plānošanu. 2022. gada beigās ir izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija 2023. – 2025. gadam, kura ar pavadošajiem dokumentiem un lēmumu projektiem ir nosūtīta Dainim Rijkurim, bet nav apstiprināta, un nav saņemta atbilde. Esam informēti, ka stratēģijas nav apstiprinātas citām kapitālsabiedrībām.

Saskaņā ar šo stratēģiju SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» tiek noteiktas šādas vidēja termiņa prioritātes:

1. Komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana (P1).

2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu skaita pieauguma nodrošināšana Iecavā un Iecavas pagasta apdzīvotajās vietās (PI).

3. Sadzīves notekūdeņu savākšanas un novadīšanas līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pakalpojumu nodrošināšana. (PI).

4. Efektīva komunikācija ar pakalpojuma saņēmējiem (P2);

5. E-pakalpojumu pieejamības attīstīšana. (P2).

6. Kvalitatīva dzīves vide – profesionāli, kvalitatīvi un ilgtspējīgi namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumi (P3).

7. Droša, labiekārtota, tīra vide un energoefektīvi mājokļi (P3).

Esam pārsteigti, ka no mūsu kapitālsabiedrības valdes saistībā ar komunālo reformu netika prasīti nekādi finanšu un ekonomiskie aprēķini, paveiktie un veicamie darbi.

Pārsteigumu un neatbildētu jautājumu virkne

Kopējā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību peļņa ir 186,6 tūkst. eiro un tikai 4 no kapitālsabiedrībām strādā ar zaudējumiem «Īslīces ūdens» un bijušā Vecumnieku novada kapitālsabiedrības). Kādēļ izjaukt sistēmu, kura veiksmīgi darbojas, pat neiedziļinoties un nesaņemot kompetentu iestāžu analīzi (zvērinātu revidentu reģistrā reģistrētu revidenti slēdzienu, kā to dara, piemēram, Rīgā)?

Mūsu ieskatā bija jāseko Konkurences padomes ieteikumam izvērtēt, nevis vispirms apvienot, un tad skatīties, kas būs. Tas neliecina par ilgtspējīgu pašvaldības attīstību plānošanu.

Pieņemot šādu lēmumu bez jebkādiem aprēķiniem un procesu analīzes, nav izvērtēta tā ietekme uz pašvaldības autonomo funkciju veikšanu, tajā skaitā:

1) nav sniegti aprēķini par ūdenssaimniecības, siltumapgādes, īres, apsaimniekošanas, sadzīves atkritumu pakalpojumu maksas izmaiņām visās Bauskas novada administratīvajās teritorijās- Bauskā, lecavā, kā arī visos novada pagastos, to tendenci pieaugt vai samazināties šādas apvienošanas rezultātā;

2) nav veikti aprēķini, kādi būs finansiāli ieguvumi, apvienojot kapitālsabiedrības, kāda būs kapitālsabiedrības struktūra, kādi būs ietaupījumi administratīvajām izmaksām, kā mainīsies darbinieku algas, cik darbinieki tiks atlaisti, kādi būs atlaišanas pabalsti, kā tiks organizēts darbs, lai neciestu pakalpojumu saņēmēji – novada iedzīvotāji utt;

3) nav izvērtēta kapitālsabiedrību (SIA «Īslīces ūdens», SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», SIA «Iecavas siltums» utt.) ņemto kredītu ietekme uz ūdenssaimniecības, siltumapgādes, īres, apsaimniekošanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu un juridiskās formalitātes projektu rādītāju sasniegšanai, kas rada risku, ka rādītāji netiks sasniegti;

4) lēmumam netika pievienots finanšu komitejas atzinums (to paredz Pašvaldību likuma 39. panta trešās daļas 3. punkts) par pašvaldības finanšu resursu izlietošanu, budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā saistībā ar paredzēto reorganizācijas procesu un finanšu līdzekļiem, kuri būs jāatgriež, piemēram, Centrālajai Finanšu un līgumu aģentūrai, ar kuru līgums ir vairākām kapitālsabiedrībām; 5) ieinteresētajai personai SIA «Iecavas Siltums» valdes loceklim Andim Kasparam domes sēdē domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pretēji jebkādiem demokrātijas principiem neļāva izteikt viedokli šajā jautājumā un pirms tam ar šādu būtiski svarīgu jautājumu netika iepazīstināti Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, ne kapitālsabiedrību darbinieki.

Mūs pārsteidz arī apvienošanas process – kādēļ iegūstošā sabiedrība nav SIA «Vides serviss» vai SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» – stabilas kapitālsabiedrības, bet gan nelielais SIA «Bauskas ūdens». Kā bez atklāta konkursa tika izvēlēts SIA «Bauskas ūdens» valdes loceklis un daudzas citas problēmas, kuras tiek radītas šīs apvienošanas rezultātā, kura ir pirmšķietami vērsta uz pašvaldības darbinieku ērtību radīšanu, ne uz visa lecavas novada komunālo pakalpojumu klientu situācijas uzlabošanu.

Uzskatām, ka šajā gadījumā, lemjot par šādu visa novada sabiedrības veselībai un cilvēku dzīvībām svarīgu jautājumu (kas notiek, ja šajos ģeopolitiskajos apstākļos tiek apturēti vai piesārņoti dzeramā ūdens rezervuāri, kas ir stratēģiskās infrastruktūras objekts), vispirms bija ar lēmuma sasniedzamajiem mērķiem un problēmām jāiepazīstina iedzīvotāji, rīkojot Publisko apspriešanu, jānoskaidro pašu kapitālsabiedrību viedoklis un redzējums un tikai tad varēja lemt par šādu visa novada iedzīvotājiem nozīmīgu jautājumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam atcelt lēmumu kā pārsteidzīgu, nesagatavotu un vērstu pret Bauskas novada iedzīvotāju, vēlētāju, komunālo pakalpojumu saņēmēju maksātāju interesēm.

Vēstuli parakstījuši SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» darbinieki.

Attēla avots – https://e.iecavasdzks.lv/

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Komentāri (48)

 1. Malači, ka sagatavoja šādu vēstuli. Šis sasteigtais domes lēmums ir pilnīgi neizprotams un rosina domāt, ka tam ir slēpti motīvi un ne tie godprātīgākie.

  109
  3
 2. vienkārši tās, kas tur tajā kantorī ir aizsēdējušās, grib glābt savu pakaļu. Tā vietā, lai drukātu šādas vēstules, varētu iet un strādāt. Bet vēl labāk – padzīt viņas ar sūdainu mietu. Liekēžu bars no aizvēstures tur tajā dzks sēž.

  19
  84
 3. Izpaliek dati par 2022.gada uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem, gads, kad tika tērēts, jo nauda nebija problēma.
  Palielinot uzņēmuma štata vienības, ko tādējādi vēlāk plānoja kompensēt uz iedzīvotāju rēķina, iekļaujot izmaksas tarifā. Katram vadītājam pa vietniekam, vietniekam pa tehniķim.
  SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” galvenās grāmatvedes panākumu cildinoša vēstule.

  11
  36
 4. Nezin kāpēc neremontē kāpņu telpas un nemaina logus koridoros ja Vid es serviss tik labi strādā ir vajadzīga reorganizācija lai būtu viens rēķins un jāpiesaista līdzekļi lai sakārtotu saimniecību

  13
  24
 5. Lai nu ko,samaisit visu putrā,neviens neko nezinas un nebūs ,kas ari atbildes par visu to gala rezultātu!Katrs pats savā ciemā ir vai nu labs Saimnieks,vai arī ne šāds ,ne tāds,tad papuriniet tos kas nejēdz stradat.Un kur tad paliks tie paradi,izdalis uz visiem un maksasim.Vietnieku vietniekus mazāk drīz nebūs ,kas cilā tās netirās caurules un dara tos ļoti netīros darbus,Paldies jums santehniķi!

  59
  2
 6. Reforma bez ekonomiskiem aprēkiniem un pārliecinošiem pierādījumiem, ka būs ievērojami finansiāli labāks un bez argumentēta skaidrojuma ir šauru persona loka noziedzīga savtīga afēra, kas nekavējoties jāpārtrauc.

  73
  2
 7. Labāk sākuši strādāt nevis rakstīt vēstules ir jāiet laikam līdzi turēt lielu administrāciju visut ir notikušas reorganizācijas šeit ir doma neko nedarīt un saņemt algu

  4
  54
 8. Ekonomiskā loģika. Kaut ko tādu esmu dzirdējis 80.to beigās. “Ekonomikai jābūt ekonomiskai.” Plurālisms, glastnostj, utt. Tādas kā perestroikas vēsmas. Labi atceros, ar ko tās reformas beidzās. Pat karu nevajag, marodieri un teroristi augstos krēslos sasēdušies.

  52
  2
 9. Malači un vēlreiz malači ,ka uzrakstīja šo vēstuli , kaut kā tak jācīnās pret klajām , betzkaunībām.

  69
  4
 10. Faktus ekonomiski pamatotu plānu par reformas patieso labumu iedzīvotājai personīgi nosūtīt un detalizēti nopublicēt

  53
  2
 11. Kādam ir ieplānots palielināt novada bezdarbnieku skaitu. Dome ievilkusi kautkādu jelgavnieku, kurs te šķaidīs darbinieku rindas un vilks iekšā savējos kadrus, kuriem maksās lielas algas uz izmesto darbinieku rēķina..

  66
  2
 12. Romančiks iebīdīja caurkritušu apšaubāmas reputācijas pietuvinātu pagaidnieku.

  51
  3
 13. Atbilde ha
  Nu apdirst jau nav problēma ,kur tu ņēmi ,ka viņas nestrādā ? Kas tad visu aprēķina ,taisa ikmēneša rēķinus ,varbūt Tu ? Ja tik gudri raksti ,bet nē ,Tu jau tik proti citus gudri apdirst ,bet nezini ko nozīmē strādāšana

  42
  3
 14. Var tikai uzteikt atļaušanos un varēšanu skaļi iebilst. Malači. Pie mums ir pieņemts pieklājigi aizvērt muti un iet kaktiņā nokaunēties, kad augstākstāvošie tev to liek. Malači!!!

  59
  1
 15. Viltus cari labi nebeidz. Kas tie par pagaidu locekļiem bez konkursa? Būs arī valdes un padomes pilnas ar locekļiem?
  Kaut kādas kariņveidīgas reformas? Kur ir cipari? Kur ir cilvēki? Kur speciālisti? Kā ar Latvijas likumu ievērošanu? Kaut kāds “gali ūdenī” variants.

  42
  2
 16. pareizi gans saka. Vajag runāt skaļi, ja redz pilnīgas aplamības. Pedagogi klusi kā peles pieņēma absurdo domes lēmumu atņemt viņiem atvaļinājuma pabalstus. Tā it kā viņi nebūtu pašvaldības darbinieki. Administrācijai gan neko nenoņēma, tik uz pedagogu rēķina vēl algas pieliks. Ne LIZDAs Māra atrada iemeslu muti atvērt, lai pedagogus aizstāvētu, ne paši pedagogi (tostarp tie, kas domē ievēlēti) ko teica. Fui!

  40
  2
 17. Izlasīju. Sasviests viss vienā katlā. Izskatās pēc kāda juristiņa (kāds no tiem, kas nevar eksāmenu nolikt) garadarbiem. Bet ja nopietni – šis smird pēc SIA vadības izbīļa par saviem krēsliem. Un kā visi darbinieki draudzīgi parakstās? Ha

  14
  39
 18. Es īsti nesaprotu ar ko nodarbojas mūsu novada deputāti. Uzskatu ka laiks nomainīt novada vadību!

  52
  3
 19. Man ir tikai viens jautājums: ” Kāpēc šim kolhozam nav pievienota Rundāle?”

  50
  1
 20. Nu arī Iecavā ir bļauri, ne tikai Bauskā, kurus neapmierina tas, cik “pamatoti” ir pašvaldības darbinieku virzīti un domes pieņemti lēmumi.

  17
  5
 21. Droši vien var derēt, ka visā Bauskas rajonā nevienai ēku apsaimniekošanas blicei nav autopacēlāja, AL torņa vai sastatņu komplekta, varbūt pat nav metināšanas aparāta un metinātāja un nav daudz kā cita. Toties visiem ir daudz krēslu un pāris vecā parauga “universālo kareivju”, ja nu reizēm ir kaut kas jādara. Jaunajā sistēmā krēslu droši vien būs trīsreiz vairāk, sastutēti viens virs otra, iedzīvotāju izmaksas lielākas un tie paši pāris “universālie kareivji”.

  16
  3
 22. Man interesē kāpēc neviens cits reorganizējamais neiebilst? Vai ir jau saņēmuši no “augšas” kādu “motivāciju”?

  Jebkurā gadījumā, pilnībi atbalstāms iebildums, šis tika izdomāts un pielemts neracionāli ātri un pamatojuma arī nekāda. Stipri pieņemu, ka par šādu soli pēc tam arī no VARAM, VK un KP dabūtu dzirdēt.

  Kaut kā šis deputātu sasaukums ar visu vareno vadoni priekšgalā stipri uzprasās un šī sasaukuma izbeigšanu.

  44
  4
 23. Nekavējoties referendumu par rijkurnieku romančiknieku un čoma trenuškās aizsūtīšanu dillēs.

  51
  3
 24. Biznesa pamatus māca pamtskolā. Izskatās, ka Bauskas domē lēmuma virzītāji tik tālu nav tikuši.

  32
  4
 25. Departamenti jau ir, tātad atliek komunālās divīzijas. Katrai divīzijai pienākas ģenerālis, ducis pulkvežu, divi duči majoru un vesels bars oberleitnantu. Var arī aizvietot ar valdēm un padomēm.

  10
  2
 26. Bauskas novada pašvaldībai tik ļoti kremt tas, ja kādu nesmukumu “iznes uz āru”. Būtu bijis normāli, ja visu šo info sākotnēji būtu varējuši uzzināt http://www.bauska.lv, bet nē, cerēja, ka visu klusi varēs retušēt. Izlasot rakstu par kapitālsabiedrību reorganizācijas procesu, rodas jautājumi:
  1. Kā var balstīties uz 1 NeSpeciālista Rijkura kunga vienpersoniski, tā teikt, ambiciozi pieņemto lēmumu, ziņojumu!? Vai šim speciālistam, t.i., ieliktenim, kuram amata vieta tika izveidota speciāli, ir bijusi pieredze līdzīgu procesu veikšanā, vērtēšanā?
  2. Kaut kā dīvaini – kapitāldaļu turētājs ir pašvaldības izpilddirektos, bet šamējais tik to vien zin, kā ar diplomātiskiem tekstiem piedziedāt deputātiem ausis. Nav dzirdēts no Romānova kunga neviens ekonomiski loģisks pamatojums reorganizācijas procesam.
  3. Kāpēc viss ir tādā steigā un slepenībā? Vai Rijkura kungs cenšās līdz pašvaldības vēlēšanām pierādīt savu lietderību?
  4. Labā prakse pašvaldībā, kas trūkst Bauskā, ir komunicēt ne tikai savā starpā, bet pats galvenais ar sabiedrību. Vai ir izvērtēti visi +/- pakalpojuma kvalitātei, operativitātei, utt, kas būtika tautai!? Domāju, ka par to ierēdnīši nedomā. Galvenais ir ķeksis savā darba grāmatā.
  5. Vai kāds pēc 2 vai 3 gadiem spēs uzņemties atbildību par to, ja šī reorganizācija izrādīsies neefektīva!? Domāju, ka nē. Būtu labi, ja procesa virzītājs un deputāti uzņemtos atbildību par sekām.
  6. Malači, iecavnieki, ka spējat atklāti paust savu viedokli! Pārāk daudzas lietas Bauskas novadā notiek režīmā “pilnīgi slepeni”.
  7. Paldies BDz, ka reaģējat uz procesiem ātrāk nekā pašvaldība.

  46
  2
 27. Ko jūs visi ņematies,vienmēr ir iespēja nomainīt citu apsaimniekotāju,vajag tikai darīt.Par Iecavas komunālajiem mēs vispār nerunāsim,viņi nav ne pa matu labāki ,par Bausku???

  4
  12
 28. “Nekas cilvēkam un tautām nedod tādu baudu kā visa sakrātā izputināšana vienā acumirklī.”

  26
  1
 29. Žēl, ka mēs atkal tiekam apdalīti:(((( Arī šī apvienošana “Lai dzīvotu labāk”. Bēdīgi, bet mēs dzīvojam sliktāk. Visu nogriež, cilvēki zaudē darbu un tas nozīmē dzīvot labāk:((( Un par to kāpņu telpu remontu —–nedomājiet, ka būsiet pie Bauskas jums kāds te remontu taisīs. Vai tiešām šie mūsu ievēlētie deputāti , neko nevar iebilst. Sēž kā auni ( piedodiet par izteikumu). Izskatās ka labi grib dzīvot Bauska un Pilsrundāle!!!!!!!

  23
  1
 30. Kad līst nepamatotu solījumu lietus ūdens parādās pārejoša pašapmāna mistiska varavīksne, kad iestājas tumša nakts meklējiet sava ceła zvaigznes. Izvēloties varavīksni būs jādzīvo un jāsamierinās ar aukstu lietus ūdeni.

  15
 31. Tiem, kas te klaigā par steigu, komunikācijas trūkumu vai lietderību, daži jautājumi…
  Ar ko, jūsuprāt, bija jāsāk? Vai ar biklu novada pašvaldības apkopējas ziņu FB, ka pašvaldības gaiteņos runā par SIA apvienošanu?
  Vai tad, ja pašvaldība, iztērējot nieka 20 000 eiro, būtu pasūtījusi pētījumu pie kādas no krutajām auditorfirmām, un tās verdikts būtu identisks – apvienot, Jūs būtu laimīgāki? Vai tiem Jūs ticētu vairāk, nekā domes darbiniekiem? Vai tikai tad Jūs nebļautu par nelietderīgi tērētu nodokļu maksātāju naudu?
  Ja vēstules autoriem (nevis parakstītājiem) pajautātu pēc mēneša, gada vai 5 gadiem – vai jūs gribas apvienoties un, iespējams, zaudēt savus amatus, atbilde būtu cita? Protams, ka nē! Arī tad tiktu izdomāti jebkādi iemesli, lai iesildītos krēslus saglabātu.
  Kas mainītos, ja BDz lasītāji par pašvaldības ideju – apvienot SIA būtu uzzinājuši ātrāk, piemēram, pagājušā gada maijā? Visticamāk – nekas, ilgāks laiks būtu ko “cepties” un “nolaist tvaiku”. Varbūt tā arī vajadzēja – visām labām lietām ir jānostāvas…
  Varbūt starp komentāru autoriem ir eksperti uzņēmējdarbībā, biznesa haizivis vai vietējie miljonāri, kuri argumentēti var pierādīt, ka viena novada ietvaros, vienam īpašniekam piederoši uzņēmumi, kas piedāvā vienādus pakalpojumus, ir izcils biznesa modelis? Kas zina, veikalu tīkli Maxima vai RIMI arī izlems – katru veikalu veidot kā atsevišķu SIA ar savu valdi, n-tajiem grāmatvežiem, rēķinvežiem, uzskaitvežiem, lietvežiem, juristiem vai to palīgiem, slavēs iecavniekus par fantastisku ideju un brīnīsies – kā līdz šim neviens neko tādu nebija iedomājies.
  Vai nav tā, ka lielākā daļa komentāru autoru ir tie paši atklātās vēstules parakstītāji, viņu draugi un ģimenes locekļi? Tā izskatās, jo pie jebkura komentāra, kurš apšauba vai uzdrošinās pasmīnēt par vēstules saturu vai komunālā kantora darbību, ir tikpat daudz “nepatīk”, cik “patīk” pie vēstules atbalstītāju un domes gāzēju komentāriem.
  Kādēļ nemanījām protestus par SIA “Īslīces ūdens” pievienošanu SIA “Bauskas ūdens” vai SIA “Jaunolis” pievienošanu SIA “Mūsu saimnieks”? Varbūt tāpēc, ka lielākā daļa nemaz nezina kur šādi uzņēmumi atrodas, un ar ko nodarbojas?
  Jautājums komunālā uzņēmuma sētniekiem, strādniekiem, santehniķiem un šoferiem – vai Jums nav vienalga, kas Jums nodrošina darbu un maksā algu? Ar ko Jūs biedēja tie, kas aicināja parakstīt vēstuli? Vai ar to, ka pēc apvienošanas Jums tiks samazināta alga, vai Jūs tiksiet atlaisti? Protams, visu cieņu tiem, kas, uzzinājuši par vēstules tapšanu, pameta darbus un traucās to parakstīt, patriotisku jūtu vadīti pret dzimto uzņēmumu, vai aiz mīlestības pret tā juristi.
  Vai iecavnieki zina, ka viņi par ūdeni maksā 1,4 reizes vairāk nekā Bauskā?
  Vai Jūs, kā Iecavas iedzīvotājus, patiesi interesē kā sauc kantori, kas piegādā ūdeni, izved atkritumus vai apsaimnieko māju, kur tas reģistrēts un kas to vada? Jeb tomēr svarīgāki ir cena un kvalitāte?
  Mēģiniet, nemānot sevi, atbildēt uz šiem jautājumiem… Protams, tas nav aicinājums komunālā uzņēmuma kantora darbiniekiem, Jūs var saprast. Vai līdzīgā situācijā es rīkotos tāpat, nezinu, varbūt jā, varbūt nē…

  12
  26
 32. Tie, kas treniņbiksēs arī dzīvojamās mājas būvē bez detalizēti izstrādāta, pamatota būvprojekta, būvē bez konkrētiem pamatotiem tāmes aprēķiniem, būvē bez precīzām būves materiālu un darba izmaksām, būvē bez būvei noteiktām ilgtermiņa garantijām, būve bez būvnieku, darbinieku darba drošības noteikumiem.

  13
 33. Atbildes drīz uzzinās, kāpēc iedzīvotāji tarifos maksā vairāk, un nevajag publiski noniecināt vietējos komunālos pakalpojumu sniedzējus. Un siltie krēsli ir citās iestādēs, kur jau vairāk par 20 gadiem nevar atrauties!

  18
 34. Tikai viens piemēr.. Ja zemes īpašnieks grib būvēt māju, tad viņš izpēta iespējamos gruntsgabalus, iegādājas, uztaisa tehnisko projektu ūdenim, kanalizācijai, elektrības un citām inženierkomunikācijām, tad tehnisko projektu ēkai, tad saprot izmaksas, tad saprot savas iespējas un ķeras pie darba. Uzsākot nosprauž mērķi un mērā rezultātu!
  Pat, ja gruntsgabals un ēka ir saņemta mantojumā, tāpat sāk ar izpēti, tehnisko projektu vai energo projektu u. T. T. Arī nosprauž mērķi- skaidri definē!!! Un mērā rezultātu!!!! Tur taču nav jābūt ne daunim, ne rijkurim. To vājo romānova un rijkura argumentāciju par vienīgo ieguvumu apvienotu rēķinu un mistisku izmaksu samazinājumu domes sēdē varēja dzirdēt katrs. Ne pētījuma, ne plāna, ne mērķu, ne ieguvumu, ne zaudējumu, ne izmaksu!! Vienīgais arguments, loģisks ekonomiskais ieguvums- viens ir labāks kā trīs. Apsveicama loģika. Ir tikai viens bet,.. Netiek ņemta vērā ne ģeogrāfija, ne nozares. Bet pareizi jau ir-ja dunduks ir viens, tad ar viņu vieglāk cīnīties. Ja trīs – grūtāk.

  16
 35. Par Īslīces ūdeni jau pateica- prasīs domes atļauju ņemt aizņēmumu, kuru iekļaus tarifā.. Ļoti veiksmīga apvienošana. Un nevis tiešās tā laika kapitāldaļu turētāju kā līdz vainīgu, bet valdes locekli un Bauskas ūdens klientus, kuriem to parādu uzkrāva.

  20
 36. Ja pēc šīs afēras tie deputāti, kas balsoja “pret”, nepieprasīs nomainīt”kā minimums” A1 un A2?, tad šai domei vispār ir uzticība zudusi. 12 bija “par”. Gribētu dzirdēt viņu argumentāciju (neskaitot to, ka visi nēsā NA nozīmīti). Tiem diviem, kas atturējās- nenāciet- jums par savu novadu nav viedokļa jeb ir vienalga!!!

  19
 37. Atbilde “”Iedzīvotājai”” par to kāpņu remontu runājot- ja jūsu mājai ir uzkrājumi tam remo ntam,tad jau nav problēmu,bet,ja uzkrājumu nav,un iedzīvotāji maksāt neko negrib,tad nu ir kā ir.Tur nepalīdzēs ne apvienošana,ne savienošana,jādomā pašiem mājas iedzīvotājiem,ko darīt.

 38. Skatos Garkalnes Vaivars ir atgriezies zem dažādiem nikiem ar saviem neglaimojošiem izteicieniem par uzņēmumu un iecavniekiem. Tava orālā caureja smako pa gabalu dažādos rakstos. Tavs rakstīšanas stils nav mainījies, Vaivar! Nu ko,nesanāca Tev afēras Iecavā! Tjipa nestrādāt, bet rēķinus par darbiem piestādīt. Vienīgais, kas tev atlicis, ir cept smakojošos komentārus ar domu, ka notiks esošo darbinieku nomaiņa un tu varēsi ziepēties pie jaunās vadības.

  6
  9
Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.